Prohlášení

1. Obsah online nabídky
Společnost F24 nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na poskytování záručního plnění vůči společnosti F24, které se vztahují na materiální škody nebo na nehmotný charakter, které vzniknou použitím nebo nevyužitím nabízených informací nebo použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Společnost F24 si výslovně vyhrazuje právo k provedení změn částí stránek nebo celé nabídky bez předchozího upozornění, jejich doplnění, vymazání nebo k jejich dočasnému nebo úplnému zrušení.


2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („odkazy“), které nespadají do odpovědnosti společnosti F24, dojde ke vzniku odpovědnosti pouze v případě, že je společnost F24 obeznámena s obsahem a je v technických silách společnosti F24 a bylo by po ní možné požadovat zabránění jejich použití v případě protiprávního obsahu. Společnost F24 proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazu neobsahovaly příslušné stránky ilegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální ani budoucí uspořádání ani na obsah stránek, na které vede odkaz. Z tohoto důvodu se výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazech, které byly změněny po vložení odkazu. Toto ustanovení se vztahuje na všechny linky a odkazy vložené v rámci vlastní internetové nabídky a na zápisy cizích osob – návštěvníků návštěvních knih zřízených společností F24, diskusních fór, archivů odkazů a mailových seznamů. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které vzniknou využitím nebo nevyužitím takovýchto informací ručí sám poskytovatel stránky, na kterou vedl odkaz, nikoliv ten, který prostřednictvím linků na dané informace pouze odkazoval.

3. Autorská práva a práva na ochranu značky
Společnost F24 se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva k použitýmgvbv grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům. Společnost F24 usiluje o maximální využití vlastní grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo o použité takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, které nejsou zpoplatněny licenčními poplatky. Všechny ochranné známky a symboly jmenované v rámci internetové nabídky a případně chráněné jinými osobami podléhají neomezeně platným ustanovením příslušného práva a vlastnického práva příslušného vlastníka. Pouze na základně pouhého jmenování nelze učinit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Pokud byste si přesto povšimli porušení autorských práv, prosíme, abyste nás na tuto skutečnost upozornili. Jakmile se dozvíme o porušení práv, předmětný obsah ihned odstraníme.

Copyright na zveřejněné, společností F24 samostatně vytvořené objekty zůstává ve vlastnictví společnosti F24. Množení nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikací není bez výslovného souhlasu společnosti F24 dovoleno.


4. Ochrana dat
Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez zadávání jakýchkoliv osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak pokud možno stále na dobrovolné bázi. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou tyto údaje předány žádné další osobě. Upozorňujeme na to, že přenos dat internetem (například při komunikaci e-mailem) může projevovat mezery v zabezpečení. Dokonalá ochrana dat bez mezer chránící zcela bepečně před přístupem cizích osob není možná. Používání kontaktních údajů, které jsou zveřejněny v rámci povinného uveřejnění tiráže stránek, jinými osobami k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů tímto výslovně zakazujeme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky proti viníkům v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací například formou zpráv Spam.


5. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je nezbytné považovat za součást internetové nabídky, ze které byl na tuto stránku uveden odkaz. V případě, že jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela odpovídají platným právním předpisům, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto faktem nedotčeny.

6. Informace k vyhodnocení dat
Tyto webové stránky používají nástroj Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá takzvané „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání webové stránky a také zobrazování reklam na základě předchozích návštěv na našich nebo jiných webových stránkách v internetu. Cookies neobsahují žádné osobní údaje. Google bude tyto informace používat k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavení zpráv o činnostech na webové stránce pro provozovatele webových stránek a k dalším službám souvisejícím s využíváním dané webové stránky a internetu. Google může tyto informace případně přenést jiným osobám, pokud to je zákonem předepsáno nebo pokud daná třetí osoba provádí zpracování předmětných dat na zakázku společnosti Google. Google nebude v žádném případě spojovat vaše údaje s jinými daty, která má k dispozici. Google respektuje ustanovení na ochranu údajů dohody „US Safe Harbor“ a je registrována v programu „Safe Harbor“ amerického ministerstva obchodu.


Instalaci cookies lze zabránit odpovídajícím nastavením softwaru internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete zřejmě moci využívat všechny funkce daných webových stránek v plném rozsahu. Společnost F24 AG si kromě toho výslovně vyhrazuje právo využívat službu pro analýzu přístupu k webovým stránkám Google Analytics nebo podobné či alternativní služby, a to paralelně či samostatně. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby společnost Google nebo jiný poskytovatel uvedené služby prováděl zpracování takto získaných dat výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu. Můžete ale také zamezit zaznamenávání dat vytvořených v souborech Cookies a údajů o využívání našich webových stránek a můžete také zamezit zpracování takto vzniklých údajů společností Google tím, že si stáhnete doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu, a tento doplněk si nainstalujete: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternativně můžete Cookies Google deaktivovat na stránce Digital Advertising Alliance na tomto odkazu: http://www.aboutads.info/choices/


7. Prohlášení k ochraně dat při používání doplňku Facebook (tlačítko To se mi líbí)

V našich stránkách jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Doplňky sociální sítě Facebook rozpoznáte podle loga sítě Facebook nebo tlačítka „Like“ („To se mi líbí“) na našich stránkách. Přehled doplňků sítě Facebook najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.
Při návštěvě našich stránek se prostřednictvím uvedeného doplňku naváže přímé spojení mezi prohlížešem internetových stránek a serverem sítě Facebook. Facebook tak obdrží informaci o tom, že jste s vaší IP adresou navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko „Like“ v době, kdy jste přihlášeni k vašemu účtu v síti Facebook, budete moci propojit obsahy našich stránek s vaším profilem v síti Facebook. Pak může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako provozovatel stránek neobdržíme žádné informace o obsahu přenesených dat ani o jejich využívání společností Facebook. Další informace k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně dat sítě Facebook na adrese de-de.facebook.com/policy.php
Jestliže si nepřejete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu v síti Facebook, odhlaste se ze svého uživatelského účtu v síti Facebook.