Novinky

15.04.2016

F24 AG strengthens its European market leadership by acquiring Dolphin Systems

F24 AG is consolidating its position among European market leaders in the field of high-security notification, alerting and crisis management solutions by acquiring Swiss company Dolphin Systems AG, specialists in alerting and...[více]

13.02.2012

F24 buduje mezinárodní pozici

Společnost F24 AG pokračuje ve své mezinárodní expanzi. Společnost, která je v celé Evropě špičkou v oblasti nehodového a krizového managementu, otevřela v lednu své zastoupení v New Yorku. [více]

01.08.2011

TECHNISERV – nový obchodn? technický partner služby FACT24

F24 rozši?uje svoji mezinárodní p?sobnost v ?eské, Slovenské Republice a Polsku [více]

01.03.2011

Poplachová služba a krizový management FACT24 téměř ze 100 procent k dispozici

Ohlédnutí za čtyřmi roky: Disponibilita v 35 000 provozních hodinách[více]

22.11.2010

Mnichovský odborník na poplachovou signalizaci a komunikaèní øešení pro krizový management F24 certifikován

Svìtovì první certifikace integrovaného systému øízení dle norem BS-25999 a ISO 27001[více]

14.09.2010

Inovativní zpùsoby ochranu pøed katastrofami

Katalánskou vládou pøerušení plísní v upozoròování záchranné týmy a opírá se o FACT24 služba poplach a krizový management...[více]

14.04.2010

F24 AG plánuje v roce 2010 certifikaci podle ISO/IEC 27001:2005 a BS-25999

Odborník na øešení poplachového a krizového managementu zavádí v roce 2010 integrovaný systém managementu – bezpeènost informací a kontinuita èinností pøitom pøedstavují zásadní faktory úspìchu…[více]