Management událostí

  • U velkého podniku poskytujícího finanční služby dojde v důležité době k závažné události.
  • "Manager on Duty" se dozví prostřednictvím monitorování systému, že došlo k závažným závadám v oblasti sítě a v technických prostorách (rozvaděč na podlaží).


Co dělat?

  • Upozornění technického týmu
  • Svolání telefonického konferenčního hovoru s osobami odpovědnými za rozhodování v oblasti IT
  • Upozornění zaměstnanců na poruchu v pracovním prostředí a na předpokládanou dobu jejího odstranění.

FACT24 vás bude podporovat v incident managementu - v každém případě!


Management událostí má připravená opatření a procesy pro náhle nastalé případy (například technické problémy nebo krákodobé úzké profily v dodávkách). Se službou upozorňování a krizového managementu lze tyto případy a zapojené osoby zobrazovat v různých scénářích. V závažných případech mohou být příslušní zaměstnanci a odborní pracovníci upozorněni nebo povoláni co nejrychleji hlasovou zprávou, textovou zprávou prostřednictvím SMS nebo mailem a také faxem. Jestliže nebyl v průběhu předem stanovené doby dosažen dostatečný počet osob, zašlou se upozornění dalším osobám resp. jejich zástupcům.


Se systémem FACT24 lze spustit například následné poplachy, ve kterých obdrží zprávu jen ty osoby, které první zaslanou zprávu potvrdily kladně. Nebo bude svolán nový telefonický konferenční hovor s účastníky, s nimiž jste hovořili již při první konferenci. Tak lze incidenty snadno ujasnit a přijmout odpovídající opatření.