Provozní kontinuita

BCM (Business Continuity Management) je komplexní proces řízení s cílem udržet v chodu kriticky důležité obchodní procesy i v mimořádných a krizových případech a omezit tak celkové škody. Životní cyklus BCM nabízí dobrou orientaci, která opatření hrají centrální roli v udržení resp. rychlé obnově obchodních činností společnosti.

 


FACT24 vás bude podporovat v řízení provozní kontinuity BCM - v každém případě!


Výkony naší služby upozorňování a krizového managementu FACT24 staví na prvních krocích - na analýze a dokumentaci - životního cyklu řízení provozní kontinuity Business Continuity Management.

Se systémem FACT24 můžete podle svého definovaného plánu provozní kontinuity sestavovat krizové štáby a provádět cvičení mimořádných případů a vyzkoušet například postupy a chování při vypuknutí požáru, při hrozbě bombovým útokem nebo při výpadku IT. Můžete spouštět zkušební alarmy a trénovat interní a externí komunikaci. Tak lze stanovit, zda jsou uložená hlasová sdělení srozumitelná, zda byly v systému FACT24 založeny všechny potřebné osoby a zda se dané osoby při svolávání objeví rychle resp. zda jsou snadno dosažitelné.

Aby vás systém FACT24 podporoval při mimořádných událostech a krizích co nejlépe, nabízí tento systém různé funkce poplachového managementu, řízení konferencí i krizového managementu.

Se systémem FACT24 můžete:

  • rychle a bezpečně informovat a upozornit celou řadu osob,
  • na stisknutí tlačítka svolat telefonické hlasové konference (dokonce v mezinárodním měřítku),
  • zřídit informační horkou linku s cílem plynule informovat média a veřejnost,
  • vyměňovat si informace a dokumenty v reálném čase a koordinovat rozdělené týmy,
  • neprodleně přijímat rozhodnutí!


Ve fázi dodatečného zpracování resp. analýzy mimořádné události nebo krize poskytuje systém FACT24 cennou podporu. Případový manager - Case Manager - online platforma ke spolupráci v rámci systému FACT24, která protokoluje bezpečně ve vztahu k revizím a chronologicky veškerá rozhodnutí a aktivity, které byly přijaty v průběhu zvládání události. Na základě podrobného protokolu poplachů nebo krizí lze dodatečně ideálně vyhodnotit postupy v průběhu události a posoudit je. Podle výsledků tohoto posouzení pak je třeba optimalizovat nouzové a krizové plány do budoucnosti.